Kranten artikel:

https://www.uitkijkpost.nl/reader/22285#p=5

Bedrijf Belicht: Padwerkpraktijk Phoenicia

do 10 mrt 2022, 11:30 

 

Padwerkpraktijk Phoenicia
Anneke Verburg
Laan van Frans 16
1851 SH HEILOO
06- 16 424 995
www.padwerkpraktijkphoenicia.nl

 

 

Focus op wat aandacht nodig heeft in je innerlijke zelf

Dertig jaar geleden kwam Padwerk ‘op het pad’ van Anneke Verburg. Zij was net verhuisd naar Amsterdam waar ze een leuke fulltime baan had. Voor veel jongvolwassenen een droomscenario maar voor Anneke klopte het niet. “Ik vond mijn leven leeg, ik dacht: is dit het?” vertelt ze. Een vriendin zette haar voor het blok: “Of je gaat zo door, of je pakt jezelf aan. Ga naar Padwerk.” Anneke besloot het gesprek aan te gaan met een Padwerkhelper.

“De materie was er wel maar ik voelde mijn ziel niet”, zo verklaart Anneke nu haar gevoel destijds. Padwerk was voor Anneke thuiskomen, het voelde fijn. Ze besloot zelf Padwerkhelper te worden en na een studie van vijf jaar, inclusief een internship van twee jaar bij Phoenicia Pathwork Center in Upstate New York opende ze in 2016 haar eigen praktijk.

 

Laat je bewustzijn groeien
De focus bij Padwerk ligt niet op het ‘praten over’, zoals in de psychologie, maar op je innerlijke zelf en van daaruit te volgen wat aandacht nodig heeft. Het is een andere vorm van begeleiding bij psychische nood, emotionele- of zielenarmoede of gewoon een roep om innerlijke verrijking en bewustwording. “Mijn ervaring in mijn praktijk is dat bij vrouwen vaak relatiemotieven spelen in brede zin. Mannen komen bijvoorbeeld om weer bij zichzelf te komen. Voor iedereen is er aandacht voor de nog onverwerkte oude kind-pijnen, herhalingen en vicieuze cirkels waarin je vast kunt lopen en natuurlijk zijn jongeren ook welkom”, aldus Anneke.

Samen met jouw begeleider keer je naar binnen en onderzoek je wat gehoord of gezien wil worden. Dit kan bijvoorbeeld woede zijn of nonchalance. Woede komt voort uit angst of verdriet en nonchalance is een verdedigingsmechanisme. Onderdrukt verdriet kan je ook in jezelf vinden en wil gevoeld worden, anders resulteert dit in wreedheid.

“De rode draad in Padwerk is het verlangen naar jezelf, naar je eigen licht. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar de duistere stukken. De plekken in je lijf waar je anderen de schuld van geeft”, zo legt Anneke uit. Ook vertelt zij dat alles wat je een ander aandoet, je ook jezelf aandoet: “Als je je bewust bent van jouw duisternis dan zal het licht ervoor in de plaats komen.”

 

Je innerlijke zelf ontdekken
In de rustgevende sessieruimte met de prachtige lichtinval weet Anneke nooit wat er gaat gebeuren. Omdat bijna niemand gewend is om in zichzelf te duiken neemt Anneke de tijd: sessies van meer dan 1,5 uur zijn geen uitzondering. De sessie begint met een moment van stilte of met ademhalingsoefeningen. Anneke noemt het ‘afstemmen’. Als begeleider maakt zij zichzelf leeg zodat er andere dingen kunnen komen. Zodra ze iets ziet dan kan de ander ermee verder. “Tijdens een sessie lopen we samen het pad. Ik push niet of trek niet aan andermans energie. Ik ben alleen ondersteuner en beschermer waarbij alles goed is, ik veroordeel nooit.”

 

Mag Anneke jou helpen?
Padwerk biedt een manier van ‘werken’ aan onszelf aan, zonder dogma’s en veroordelingen, zonder goed of slecht én met plezier, geduld, acceptatie en liefde voor je eigen innerlijke proces. “Er is zoveel (verborgen) leed en verdriet om ons heen dat het voor mij de tijd voelt om meer zichtbaar te zijn en mijn hulp aan te bieden”, aldus Anneke. Een kennismakingssessie om te voelen of Padwerk ook iets voor jou is biedt Anneke vrijblijvend aan.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kranten artikel in het Engels:

Anneke Verburg in the session room. (Photo: supplied)

COMPANY HIGHLIGHT

Company Highlighted: Pathwork practice Phoenicia

Thu 10 Mar 2022, 11:30

   

Pathwork practice Phoenicia

Anneke Verburg

Avenue of French 16

1851 SH HEILOO

06-16 424 995

www.padwerkpraktijkphoenicia.nl

 

Focus on what needs attention in your inner self

Thirty years ago Padwork came 'on the path' of Anneke Verburg. She had just moved to Amsterdam where she had a nice full-time job. A dream scenario for many young adults, but for Anneke it was not right. “I found my life empty, I thought: is this it?” she tells. A friend put her on the line: “Either you carry on like this, or you tackle yourself. Go to Pathwork.” Anneke decided to start a conversation with a Pathwork Helper.

“The matter was there, but I didn't feel my soul,” Anneke now explains how she felt at the time. Pathwork was coming home for Anneke, it felt good. She decided to become a Pathwork Helper herself and after a five-year study, including a two-year internship at Phoenicia Pathwork Center in Upstate New York, she opened her own practice in 2016.

 

Grow your consciousness

The focus at Padwork is not on 'talking about', as in psychology, but on your inner self and from there to follow what needs attention. It is another form of guidance for psychological distress, emotional or soul poverty or simply a call for inner enrichment and awareness. “My experience in my practice is that relationship motives often play a role in women in a broad sense. For example, men come to regain their senses. For everyone there is attention for the still unprocessed old child pains, repetitions and vicious circles in which you can get stuck and of course young people are also welcome," says Anneke.

Together with your coach/mentor, you turn inside and investigate what wants to be heard or seen. This could be anger or nonchalance, for example. Anger arises from fear or sadness and carelessness is a defense mechanism. You can also find suppressed sadness in yourself and want to be felt, otherwise it will result in cruelty.

“The common thread in Pathwork is the longing for yourself, for your own light. Of course we also look at the dark parts. The places in your body that you blame others for," Anneke explains. She also tells that everything you do to another, you also do to yourself: “If you are aware of your darkness, then the light will take its place.”

 

Discover your inner self

In the soothing session room with the beautiful light, Anneke never knows what will happen. Because hardly anyone is used to diving into themselves, Anneke takes her time: sessions of more than 1.5 hours are no exception. The session begins with a moment of silence or breathing exercises. Anneke calls it 'tuning in'. As a facilitator she empties herself so that other things can come. As soon as she sees something, the other can continue with it. “During a session we walk the path together. I don't push or pull on other people's energy. I am only a supporter and protector where all is well, I never judge.”

 

Can Anneke help you?

Pathwerk offers a way of 'working' on ourselves, without dogmas and condemnations, without good or bad and with pleasure, patience, acceptance and love for your own inner process. "There is so much (hidden) suffering and sadness around us that it feels like the time for me to be more visible and to offer my help," says Anneke. Anneke offers an introductory session to find out whether Padwerk is something for you, without obligation.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie op het artikel (toestemming voor plaatsing gekregen).

Dank je wel Petra 💕

Citaat 27-11-2022:

 

“Oefen je in vertrouwen, door jezelf te openen voor de mogelijkheid
dat het universum je alles zal verschaffen wat je nodig hebt.
Experimenteer eens met de gedachte:
‘Hoe zou het zijn als ik het universum zou vertrouwen,
als ik in deze speciale situatie de angst opgaf die een gevolg is van mijn wantrouwen
en daarmee van mijn trots en eigen wil?’ 

Uit Lezing 203 : Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden 

 

Favoriete citaat insturen .  Reageren .  Aanmelden .

 Afmelden . Lezing v.d. Maand
Padwerk Nederland . Internationaal Padwerk .

 Informatie aanvragen
 

Kranten artikel Uitkijkpost Heiloo

18 januari 2023

UPDATE Bedrijf Belicht